خمیرشدن سرنوشت غم‌انگیز کتاب‌های یک چاپخانه
چاپخانه‌ی دانشگاه تهران «پارک علم و فناوری» می‌شود.