وقتی فرهنگستان برای drink معادل می‌سازد
«این در شرایطی است که drink از واژه‌های حساسیت‌‌برانگیزِ اداره‌ی ممیزی ارشاد برای صدور مجوز کتاب است.»