از مترجم‌های چند زبانه‌ی ایرانی
«گزارشی از از برخی مترجم‌هایی که چند زبان می‌دانند و تأثیر این موضوع بر کیفیت کارشان.»