چی‌کار می‌کنی؟ - من چم می‌ورزم
«دست انداختنِ کلمات مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به روایت پوریا عالمی.»