«۸۸»؛ نخستین مجموعه شعر فاطمه شمس
«اغلب این شعرها با حال و هوای روزهای بعد از سال ۸۸ در وب‌لاگ شمس به مرور منتشر شده بود.»