جعفر مدرس صادقی و پرویز کیمیاوی میهمان همشهری داستان شدند
«عناوین آخرین شماره‌ی همشهری داستان.»