معادل‌هایی که کارشان خنداندن است
«در کارگاه تولید زبان فرهنگستان زبان چه می‌گذرد؟»