چهار شعر عاشقانه از عباس صفاری
«در تازه‌ترین شماره‌ی نشریه‌ی تخصصی شعر یانوس.»