بفرمایید قربان اینم ظهیرالدوله‌ی شما
بهمن‌ماه آن سال سخت‌ترین سرمایی بود که تابه‌حال دیده بودم، هر شب تا صبح گوله‌گوله برف می‌بارید و دم صبحم زمین یخ می‌زد، تازه زده بودم تو خط مسافرای مهرآباد.