چاره‌ای نداشت جز اینکه عاشق نویسنده‌های رایج بازار شود!
دعوت به خواندن پاره‌ی بیست‌وسه از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد.