گفت‌و‌گو با یکی از پیشگامان مدرنیستِ ادبیات جنوب
«عدنان غریفی از ترجمه‌هایش از ادبیات عرب زبان می‌گوید.»