گفت‌وگو درباره‌ی کتاب مقدس و ادبیات
«در رادیو والس.»