غرق شدن صمد بهرنگی در رود ارس
«به مناسبت سال‌روز تولد صمد از مجموعه‌ی صحنه‌های بازسازی شده‌ی آزادی اخلاقی.»