کتاب‌های رکابی
«پیشنهادهایی برای تابستان در تازه‌ترین شماره‌ی شوکران.»