چه از این ماهی طلایی آرزو داری
دعوت به خواندن داستانی از اتگار کرت.