روزنامه‌های امروز چه ماجرایی را کرده‌اند خبر شماره‌ی یک صفحه حوادثشان؟
پاره‌ی بیست‌و‌دو از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.