ناسازه‌های روح

پرونده‌ی مفصل یک رمانِ قطور اما پرمخاطب.