چند بار بهت گفتم توی روزنامه آگهی نده؟! چند بار گفتم؟
پاره‌ی بیست‌ویک از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.