اتاق نویسنده‌ی طولانی‌ترین رمان جهان
«مارسل پروست» در این اتاق رمان «در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته» را می‌نوشت و ویرایش می‌کرد.