احتمال اینکه به مریم تجاوز شده باشد زیاد است، نه؟
پاره‌ی بیست از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.