تازه‌ترین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی «رندان»
اشعاری از شاه نعمت الله ولی، والاس استیونس، پروانه ستاری، شبنم آذر و ... در شماره‌ی اکتبر «رندان».