از خوابگردِ اسب‌سوار به خوابگرد ماشین‌سوار

یک اتفاق خوب، پوست‌اندازی خوابگردِ رضا شکرالهی.