جایی که «ون گوگ» در آن مُرد

عکس‌هایی از خانه‌ی نقاشی که گوشش را بردید و در ۳۷ سالگی خود را تسلیم مرگ کرد.