مترجم خائن است؟
درباره‌ی ترجمه‌ای از جزوه‌ی ویرجینیا وولف که در نشریه‌ی بخارا منتشر شد.