نقیبی می‌تواند از هویت مرد کشته شده سر دربیاورد یا نه؟
پاره‌ی هجده از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.