عکس 63 سال پیش دو شاعر
سیزده‌به‌در احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج در کرج.