مگر من پلیس نیستم؟ پس از چه می‌ترسی؟
در پاره‌ی هفده از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد.