ما می‌گیم دوشنبه رادیوش هم متفاوته!
دومین ویژه‌برنامه با کلی شعر، داستان و حرف شنیدنی.