رمانی که فضای ذهنی دهشت و زندگی در تهران را خوب در آورده!
روایتِ حسین پاینده از رمانِ «دود».