آشوب در گیومه
درباره‌ی «جناب آقای شاهپور گرایلی همراه خانواده»، «چال»، «تاول» و «دیوار».