کی‌ها توی دود بودند؟
گزارش تصویری از شلوغ‌ترین جلسه‌ی نقدِ سال.