ده توصیه به نویسنده‌ی جوان
«استقلالی نباشید. این مورد را همینطوری بی خودی گفتم که در این ایام که لیگ تعطیل است علاقمندان سوژه ای برای فحش خواهر مادر دادن و تخلیه روانی داشته باشند.»