شاه‌نامه‌خوانیِ شهرنوشِ پارسی‌پور
«فایلِ صوتی؛ شماره‌ی صد و چهارم.»