ششمین پادکستِ ادبیِ واحه منتشر شد
«در این شماره از واحه که بر پایه‌ی موضوع «شهر» گردآوری شده بخشی از استانبولِ اورهان پاموک؛ شعرهایی از بیژنِ نجدی و اوکتاویو پاز و داستانی از پیامِ یزدانجو را بشنوید.»