بررسی روش شخصی «نوشتن فیلمنامه» در گفتگو با کیومرث پوراحمد
من زمانی که سوژه ای به ذهنم می رسد, مدت زیادی با آن کلنجار می روم و خیلی کم پیش آمده که بعد از یافتن سوژه به سرعت شروع کنم به نوشتن فیلم نامه. بعد از این که چهارچوب کلی در ذهنم مشخص شد شروع می کنم فیلم نامه را از اول تا آخر نوشتن. خیلی کم پیش آمده که برای فیلم نامه هایم خلاصه بنویسم. اگر هم خلاصه نوشته ام به دو دلیل بوده اول به خاطر تهیه کننده که از قبل بداند روی چه فیلم نامه ای قرار است سرمایه گذاری کند و یکی هم به خاطر این که پیش آمده مدت زیادی به سوژه ای فکر کرده ام و پیش رفتی نداشتم. برای همین خلاصه نوشته ام. در غیر این دو صورت که برایم پیش آمده شروع می کنم فیلم نامه ای را از اول تا آخر نوشتن و در عوض کارهایم را زیاد بازنویسی می کنم که از چهار پنج بار بوده تا سیزده بار .