کارخانه‌ی واژه‌سازیِ فرهنگستان و زبان کوچه‌وبازار
«وقتی ۶ هزار کلمه‌ی خارجی در گفتار روزمره‌ی ایرانی‌ها جا می‌گیرد.»