نقشه‌های تعدادی از مهم‌ترین آثار ادبی!
«طرح و پیرنگِ تعدادی از رمان‌های معروف با دست‌خطِ نویسندگان‌شان.»