جشن تولد احمدرضا احمدی با حضور مسعود کیمیایی
«روایت تصویریِ این جشن کوچک با شعرهای آقای شاعر.»