مساله‌ی وفاداری در ترجمه
«یادداشتی از استاد دانشگاه مونترال که در این مقاله مجموعه رویکردهایی را به نمایش می‌گذارد که وفاداری در ترجمه را مورد بحث قرار می دهند.»