زبانی که به آن تکلم می‌کنیم، فارسی نیست
«صحبت‌های متفاوت یک پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد درباره‌ی زبانِ فارسی.»