یادداشتی در سندروم سرقتِ ادبی به مثابه عملی پذیرفته‌شده
«سرقتِ ادبی یادداشت‌نویسِ روزنامه‌ی بهار یا بی‌تفاوتی عمومی جامعه‌ی ادبی به این رفتار.»