تصویری از نسخه‌ی دست‌نویسِ آلیس در سرزمینِ عجایب
« دو صفحه از نسخه‌ی دستنویس کتاب آلیس در سرزمین عجایب؛ نوشته‌ی لوئیس کاروْل»