چرا حکم جلبم را گرفته بودید؟
پاره‌ی پانزدهم از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد نوشته‌ی مهام میقانی.