شخصیت‌های این داستان می‌توانند یا می‌خواهند از گذشته‌ی خود بگریزند؟
نون پنیر داستان ششم به صرف داستان «سخنرانی» از کتاب داستان‌های کوتاه امریکایی.