نخستین جلسه‌ی «عصر کتاب»
با حضورِ احمد پوری در روز دوشنبه پنج مرداد.