دعوت به خواندن داستانی از ای. ال. دکتروف
داستان کوتاه «خیابان اج‌مانت» با ترجمه‌ی خوبِ اکرم پدرام‌نیا.