مکبث یا مکبت؟
«وقتی که تلفظ و ضبطِ نوشتاریِ th در زبانِ فارسی مشکل است چه باید کرد؟»