پسوندِ «ایسم» و مساله‌ی برابریابی برایِ آن در فارسی
«یادداشتِ جذابی از داریوش آشوری.»