چرا ترجمه مهم است؟
«مقاله‌ای به قلم مترجم آثار مارکز به انگلیسی به ترجمه‌ی تحسین برانگیز مژده دقیقی.»