چرا «صراحت‌نامه»ی هاشمی رفسنجانی از نمایشگاه کتاب جمع شد؟
«نقلِ قول‌های داخل کتاب مساله‌دار بوده است!»